Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Online Junkies

Online cursussen 

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van de online cursussen van
Online Junkies. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online
cursussen van Online Junkies. Met het inschrijven voor de online cursus
geef je aan akkoord te gaan met onderstaande betalingsvoorwaarden.

1. Definities
a. Online Cursus: een cursus die online te volgen is via het internet op een
computer, laptop of Mac.
b. Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Online Junkies een
overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.
c. Trainer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Online Junkies een
overeenkomst sluit tot het beschikbaar stellen van de online leeromgeving.

2. Facturering / Betaling
a. Je bent ingeschreven voor een online cursus wanneer Online Junkies
het inschrijfproces en de betaling heeft ontvangen.
b. Na inschrijving en betaling ontvang je per e-mail een factuur, eventuele
betalingstermijnen staan op de factuur vermeld.
c. Voor het starten van de online cursussen van Online Junkies is
vooruitbetaling verschuldigd. Zonder de vooruitbetaling vervalt de inschrijving
en het recht op de prijs van de online cursus bij inschrijving.
d. Indien gekozen voor termijnbetaling zal de betalingstermijn voor de
volgende termijn 7 dagen zijn. Je ontvangt hiervoor een factuur. Wordt de termijn niet binnen 7 dagen betaald dan wordt de cursus of coaching opgeschort totdat de betaling is voldaan.
e. Is de cursist in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor
rekening van de cursist. Tevens wordt de toegang tot de online leeromgeving stopgezet tot
aan de financiële verplichtingen is voldaan.
f. De geld-terug-garantie na betaling van een cursus is mogelijk binnen 14 dagen,
de cursus is dan niet meer voor de cursist toegankelijk.
g. Indien de cursus geheel voor de cursist is opengesteld, ipv de normale wekelijkse les,
is er geen geld-terug-garantie van 14 dagen.
h. Alle live workshopdagen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
i. Online Junkies behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
j. Na inschrijving op een live workshopdag ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving definitief maakt.
k. Door de inschrijving op een workshopdag verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. Duur en beëindiging
a. Online Junkies kan een overeenkomst met de cursist direct beëindigen
wanneer de cursist zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met
Online Junkies gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende
algemene voorwaarden.
b. Online Junkies kan de overeenkomst met de cursist te allen tijde direct
beëindigen. De bijbehorende algemene voorwaarden blijven hier
onverminderd van kracht.
c. Na een jaar vervalt het recht op persoonlijke feedback op de trainingen.
d. Annulering van een workshop door de deelnemer dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor aanvang van de workshop schriftelijk te geschieden. Annulering is kosteloos tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de  workshop. Bij latere annulering is 100% betaling verschuldigd.
Bij het niet verschijnen tijdens de workshopdag, dan wordt ook geen geld teruggeboekt.
e. Mocht u verhindert zijn voor de workshopdag, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen.
Uw deelname bevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Levering en levertijd
a. Online Junkies gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo
spoedig mogelijk over tot het verstrekken van de inloggegevens. Dit is ook
afhankelijk van de start van de online cursus. Het moment waarop je met de
online cursus kunt beginnen staat aangegeven op mijn website.
Mocht Online Junkies onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen
levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Online Junkies alleen
schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Online Junkies een termijn
van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
b. Looptijd van de cursus start na het door Online Junkies beschikbaar
stellen van de inloggegevens.
c. Coaching dient te worden afgenomen binnen 1 jaar of bij een 6 maanden traject
binnen 6 maanden.

5. Overmacht
a. Online Junkies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Online Junkies
als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. Online Junkies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich
een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Online Junkies niet
mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Online Junkies
alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment
dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de
cursist en Online Junkies geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk
is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

6. Copyright
a. Al het door Online Junkies vervaardigde online cursusmateriaal en
ebooks mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Online Junkies
niet worden bewerkt of verwerkt in andere cursussen. Tevens mogen cursussen
en ebooks alleen getoond worden aan de cursist cq klant, dus niet in het openbaar
of aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. De lessen blijven eigendom van Online Junkies. Ze mogen niet zonder
toestemming van de auteur doorgegeven worden aan anderen.
c. Met betrekking tot de e-books: niets uit deze ebooks mag worden
verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. Ook het plaatsen van directe
links naar bestandslocatie van dit document op websites, in e-mail nieuwsbrieven
of andere vormen van digitale media is niet toegestaan.
d. Online Junkies heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen,
bij onbehoorlijk gebruik van de training, niet voldoen aan de financiële verplichtingen,
maar ook bij het kopiëren en/of het doorgeven van inloggegevens aan derden.

7. Aansprakelijkheid
a. Online Junkies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade
aan eigendommen van cursisten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen
tijdens de training.

8. Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst
moet zo spoedig mogelijk door de cursist worden gemeld bij Online Junkies,
zodat voor een passende oplossing kan worden gezorgd.
Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk
binnen 14 dagen na de training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend
bij Online Junkies.
U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

9. Overig
a. Online Junkies zal geen persoonlijke gegevens van de cursist aan
derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit
geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van
het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Online Junkies.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Online Junkies
en cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, algemene voorwaarden,
werkzaamheden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst
worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Rotterdam.

Hellevoetsluis, 1 april 2017